PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å FINNE DIN SENTRAL

Kart Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Akershus Oslo Vestfold Østfold

Etablere ny sentral

Hva gjelder når man vil etablere en ny frivilligsentral. Mye ble endret 01.01.2017 da tilskuddsystemet til sentralene ble lagt om.

For det første: Å etablere en frivilligsentral er opp til de som ønsker å etablere en sentral.

Offentlig tilskudd

Ønsker man offentlig tilskudd til finansieringen må man ta kontakt med kommunen der man skal etableres. Det er opp til kommunen selv om man vil gi tilskudd eller støtte. Når det er kommunen selv som oppretter sentralen er det også opp til kommunen selv om man vil endre stillingsprosent eller nedlegge sentralen. 45% av dagens 423 aktive sentraler i 350 kommuner er kommunale. Resten er private, gjerne foreningseide eller stiftelser.

Registreringen hos kulturdepartementet avgjør om kommunen der sentralen ligger skal få et økt rammetilskudd når det opprettes en frivilligsentral (til) her. Fristen for innmelding var i år den 1. Juni, og 18 nye sentraler ble meldt inn. Ingen ut.

Rammetilskuddsmidler til kommuner med Frivilligsentraler tar ikke lenger høyde for endringer i daglig leders stillingsprosent i den enkelte sentral. Slike endringer skal heller ikke lenger (slik man måtte før) meldes til KUD, de forholder seg ikke til stillingsstørrelse eller til lokal finansiering.

Tilskuddet til kommunen var i 2017 kr. 365.000 pr sentral. Hva beløpet eventuelt vil bli i 2018 blir først avgjort når neste års statsbudsjett blir vedtatt.

Kriterier

Kriteriene som kulturdepartementet brukte sist er disse:

Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2016

Generelle opplysninger:
Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av Frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for frivillig virksomhet. Frivilligsentraler som mottar statstilskudd skal drives i tråd med bevilgningens formål, jf. Prop. 1 S (2015-2016), kap. 315, post 71.

  • Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler skal være lokalt forankrete møteplasser, åpne for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet
  • Sentralene skal utvikles av menneskene som knytter seg til sentralene
  • Sentralene skal være kraftsentre og kontaktpunkter for mennesker, foreninger/lag og det offentlige

Ved tildeling legges det vekt på:

  • at det har vært en lokal prosess med samarbeidspartnere om planlegging, finansiering, gjennomføring m.m.
  • at sentralens funksjon er å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med frivillige, lag, og foreninger
  • at sentralen vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet
  • at sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet

Norges Frivilligsentraler har lagt ut veiledende retningslinjer på våre nettsider. Her anbefaler vi at frivilligsentralen har eget styre, egne vedtekter og en samarbeidsavtale med kommunen. Vi har også oppdatert register over alle sentraler.

August 2017
Norges Frivilligsentraler