Tilskuddsfordeling 2021

Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Men betyr det at alle kommunene nå får mer midler til fri bruk? Norges Frivilligsentraler har gjort en beregning ut fra dagens nivå på driftstilskuddet og fasiten får du her.

Først: hvordan har vi gjort denne beregningen?
Prinsippet som er lagt til grunn er statens standard metode for slike utregninger. Beløpet som skal fordeles, fordeles etter Stortingets vedtak likt etter innbyggertallet i kommunen, så fremt det ikke foreligger noen spesielle vilkår eller kriterier. 

I 2018 fikk kommunene overført kr 414.000 for hver frivilligsentral i driftstilskudd av staten. Statens tilskudd har tidligere skullet dekke 60 prosent av lønnsutgiften til daglig leder i full stilling pluss driftsutgifter. Totalt bevilget Stortinget 187 334 000 til dette. 

Per 1. januar 2019 har vi 5 328 212 innbyggere i Norge. Tar vi da tilskuddet og deler på antall innbyggere, får vi følgende beløp: kr. 35,16 per innbygger.

Hva innebærer dette?
Kort fortalt så innebærer dette at kommuner* med over 11 774 innbyggere, fra 2021 får en økning i sitt rammetilskudd som er likt eller større enn hva kommunen i dag får i driftstilskudd fra staten til sin sentral. For frivilligsentralen i disse kommunene innebærer det at de er avhengig av at kommunen og kommunestyret øker sitt driftstilskudd til frivilligsentralen tilsvarende - også i økonomisk krevende år. 

For kommuner* med mindre enn 11 774 innbyggere, innebærer det at kommunen får mindre økning i sitt rammetilskudd enn hva frivilligsentralen** i dag får fra staten. 

* kommuner med en sentral og 100% stilling (daglig leder)
**  Tilskuddet ble fra 2017 tildelt gjennom kommunen og ikke direkte til frivilligsentralen slik praksis har vært tidligere.

La oss ta et eksempel:
Hole kommune, med 6831 innbyggere, har satset godt på frivilligheten. De har to frivilligsentraler hvorav den ene er Norges første frivilligsentral dedikert til barn og unge. De to sentralene mottar i dag kr. 621 000,- i driftstilskudd fra staten. Fra 2021 vil det statlige driftstilskuddet, som alle andre frivilligsentralers, forsvinne. Kommunen vil til gjengjeld få økt sitt rammetilskudd med kr. 240 670,-. Dette betyr Hole kommune får kr. 380 330,- mindre til de to frivilligsentralene gjennom rammetilskudd fra staten og de må følgelig omprioritere penger fra en av de andre tjenestene i kommunen.
Dette er konsekvensen av Stortingets satsning på frivillighet, for små kommuner. 

I andre enden av skalaen, har du Oslo. Med sine 681 071 innbyggere, vil kommunen fra 2021 få økt sitt rammetilskudd med over 23 millioner, 10 millioner mer enn kommunen får i statlig driftstilskudd for sine 32 frivilligsentraler i dag.

Enda kortere fortalt:
Dette er en dårlig handel for små kommuner, en god handel for de store kommunene og en tragisk situasjon for alle de 50 000 frivillige og over millionen brukere frivilligsentralene organiserer og hjelper. 


Grunnlag beregning:

Konklusjon:

Kommuner med en eller flere sentraler

 • Det er 358 kommuner med en eller flere sentraler som får tilskudd
 • 265 av 358 (74,0 %) kommuner får mindre
  • de 265 kommuner får kr. 45 360 518 fra statstilskudd (24,2 %)
 • 93 av 358 (26,0 %) kommuner mere
  • de 93 kommuner får kr. 136 489 328 fra statstilskudd (72,9 %)

Kommuner uten sentral per dags dato

 • 64 kommuner uten tilskudd får til sammen kr. 5 484 153 (2,9 % av hele tilskudd)

Kommuner med en sentral og full stilling - 275 kommuner

 • 71 av 275 (25,8 %) kommuner får mer
 • 204 av 275 (74,2 %) kommuner får mindre
  • 23 av 204 (11,3 %) får reduksjon inntil kr. 100 000
  • 36 av 204 (17,6 %) får reduksjon mellom kr.100 000 og kr. 200 000
  • 61 av 204 (29,9 %) får reduksjon mellom kr. 200 000 og kr. 300 000
  • 84 av 204 (41,2 %) får reduksjon mellom kr. 300 000 og kr. 414 000
 • Statstilskudd økning siden 2017 er totalt kr. 104 000
  • 180 av 275 (65,5 %) kommuner mister økningen de har fått siden 2017

Kommuner med flere enn en sentral - 39 kommuner

 • 19 av 39 (48,7 %) kommuner får mindre
 • 20 av 39 (51,3 %) kommuner får mer

Kommuner med en sentral og ikke full stilling - 44 kommuner

 • 42 av 44 (95,5 %) kommuner får mindre
 • 2 av 44 (4,5 %) kommuner får mer

Tilskudd pr. innbygger: kr. 35,16

Mer informasjon om historikk tilskudd og stortingsvedtak finnes her.


Oppdatering 2020:
Per 1. januar 2020 har vi 5 367 580 innbyggere i Norge. Tar vi da tilskuddet og deler på antall innbyggere, får vi følgende beløp: kr. 37,30 per innbygger.


2018 © Norges Frivilligsentraler